Innovative solutions to
build better products

Zásady ochrany osobních údajů

29.6.2018

Informace ke zpracování osobních dat

VALIANT – TMS Czech s.r.o. se sídlem Hálkova 171/2, 779 00 Olomouc, IČ 483 94 114 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na sídle společnosti.

Naše společnost je správcem osobních údajů, které nám jako zákazník či dodavatel poskytujete. Shromažďujeme o Vás jen základní osobní údaje, nikoliv citlivé typy informací. Tyto osobní údaje zahrnují jméno, příjmení, titul, adresu firmy, pozici ve firmě, email, telefon aj. osobní údaje, které nám poskytnete.

Tyto osobní údaje potřebujeme znát pro uzavření, změnu a plnění smlouvy, případně abychom mohli poskytnout informace o našich produktech a službách v souladu s Vašimi potřebami, a to různými kanály, například poštou, emailem nebo telefonickým hovorem.

Naše společnost jako správce Vašich osobních údajů uchovává Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a naší společností a k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

Zabezpečení Vašich osobních dat

Při zpracovávání Vašich osobních údajů VALIANT – TMS Czech s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na rizikovost jejich zpracování (hesla, šifrování, omezení přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů). K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Veškeré námi zpracovávané osobní údaje zpracovávají naši pracovníci na území České republiky a nejsou předávány mimo EU.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat VALIANT – TMS Czech s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel je zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž bychom Vás však informovali. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je, že můžeme zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme, na příslušný dozorový úřad pro ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

https://www.uoou.cz

E-mail: posta@uoou.cz

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email gdpr-VTCZ-dataprotection@tms-cz.com nebo na sídlo naší společnosti:

VALIANT – TMS Czech s.r.o.

Hálkova 171/2
779 00 Olomouc

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačním systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace využíváme pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany, případně jiných oprávněných zájmů.

Změny v Zásadách ochrany osobních údajů

Tyto Zásady můžeme v případě potřeby aktualizovat. VALIANT – TMS Czech s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto Zásad. Pokud se tak stane, zrevidujeme také datum poslední aktualizace uváděné v těchto Zásadách. Doporučujeme tyto Zásady pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici.

Závěrečné ustanovení

Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele o Zásadách ochrany osobních údajů v naší společnosti.

 

Tyto Zásady jsou aktualizovány ke dni 1. července 2018